Misja, cele, zadania ŚDS

 

o      Misja

  Przywracanie osobom z zaburzeniami psychicznymi radzenia sobie w sytuacjach życiowych na najwyższym z możliwych poziomie, stwarzanie możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego oraz rozwój sieci oparcia społecznego we współpracy z najbliższym i dalszym otoczeniem społecznym.

o      Cele, zadania ŚDS

    Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:

1.     stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia umiejętności nabytych oraz realizacja zadań życiowych

2.     podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

3.     zapewnienie miejsca pobytu, jednego gorącego posiłku dziennie, w tym dietetycznego zgodnie ze wskazówkami lekarza

4.     wsparcie psychologiczne i terapeutyczne- wsparcie w sytuacjach kryzysowych

5.     opiekę pielęgniarska i rehabilitację fizyczną,

6.     integracje osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej poprzez aktywizacje zawodową  i społeczną

7.     stymulowanie osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnego planu pomocy

8.     zapewnienie warunków do rozwoju samorządności uczestników

9.     umożliwieni udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, grupach wsparcia, spotkaniach grupowych, wspieranie grup samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego

10. zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny: bezpieczeństwa, działania higieniczne, odżywiania, ruchu, odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia, kulturalne

11. umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych

12. zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony instytucji poprzez globalna rehabilitacje środowiskową

13. zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób oraz ich potrzeb, oczekiwań, zainteresowań

14. organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Środowiskowym Domem Samopomocy

15. współpraca z rodzinami osób korzystających z działalności Domu, poradnictwo, informacja, wsparcie    i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych

16. wspieranie grup samopomocowych

17. uaktywnianie środowiska związane z propagowaniem i ochrona zdrowia psychicznego

18. współpraca ze środkami masowego przekazu w celu propagowania ochrony zdrowia psychicznego

19. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem

20. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw społecznych  a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.